Search
  • АСК Феникс АМС

Меморандум за соработка

Updated: Sep 24, 2019

Одличната соработка со Универзитетот Св. Климент Охридски резултираше со потпишување на Меморандум за соработка помеѓу Тенолошко-техничкиот факултет и АСК Феникс АМС.

Предмет на овој Меморандум за соработка е изведување на студентска пракса и изработка на завршни трудови и други видови на соработка помеѓу Технолошко-техничкиот факултет и АСК Феникс АМС.
За наредниот период предвиднени се и повеќе предавања, работилници, летни школи и советувања, што во секој случај ќе значи подобрување на процесот на едукација и посеопфатно практично подготвување на студентите.

9 views0 comments