top of page

СКАУТИНГ

Рецензенти:                                      CIP - Каталогизација во публикација

Проф. д-р Гино Стрезовски              Национална и универзитетска библиотека                  

Проф. д-р Стево Темелковски          "Св. Климент Охридски", Скопје

Проф.д-р Моника Марковска           796.072
                                                               

                                               

Илустрации и графички дизајн:      КОСТОВСКИ, Николче

Димитар Петровски                          Скаутинг / Николче Костовски   
                                                              – Битола: Цеокон, 2012. 115 стр.

                                                              табели ; 21 см

 

 

Дизајн на корица:                             

Елена Фидановска                            Библиографија: стр. 115

 

Лектор:                                              ISBN 978-608-65446-1-7

Центар за преводи и                           1. Николче Костовски [автор]

лекторирање                                        а) Спортски организации - Скаутинг

на ЦЕОКОН                                           COBISS.MK-ID 91811338

www.feniks-mk.com

www.fenikscup.com

www.feniks-tv.com    

Skauting.png
Skauting.png

Рецензија за книгата

,,Скаутинг“

од авторот Николче Т. Костовски

 

ISBN: 978-608-6932-1-6

Skauting.png

Во професионалните спортови, скаутите се обучени оценувачи на таленти кои се во постојано истражување, со цел набљудување на спортисти во избрани спортови, детерминирајќи кои, и дали нивната комплетност на вештини и таленти претставува она што е потребно за нивната спортска организација. Некои скаути првенствено се заинтересирани за избор на перспективни млади спортисти од кои можат да очекуваат понатамошен развој во смисла на градење на тим и за кои се смета дека поседуваат достојни потенцијали за таков напор и за такви трошоци, додека други се концентрираат на веќе изградени спортски професионалци чии права за можен трансфер наскоро би биле достапни. Како и да е, скаутите било индивидуално или агенциски, се оние експертски очи кои стручно го гледаат тимот како негово пополнување и доекипирање задоволувајќи ги тимските специфични потреби во одреден состав. Скаутите се во улога на стручни набљудувачи и евалуатори на своите тимови, целејќи кон утврдување и надградба на креираната спортска и организациска стратегија.

Многу скаути се поранешни тренери или пензионирани спортисти, но има и такви, кои тоа го прават од причини на кариера. Искусните скаути помагаат да се воочат спортисти кои можат да се вклопат во една спортска организација, односно спортска екипа, или не. Тоа ја отсликува големата разлика помеѓу успехот и неуспехот за тимот во однос на победи и порази, кои често директно се реперкуираат врз финансискиот успех и развој на спортската организација.

Се чини дека токму ваквите научни аспекти на современиот спортски скаутинг прават празнина во спортското деловно окружување во Република Македонија. Научниот пристап во оваа сфера отвора нови хоризонти и поле на практична имплементација на, за нас оваа модерна спортско-научна дисциплина. Трудот насловен Скаутинг, на авторот Николче Т. Костовски претставува почеток на пополнување на ваквата празнина. Тој, со сигурност можеме да речеме, експлицитно се наметнува како значаен чекор кон осознавањето на скаутската практика, која во поразвиените западноевропски спортски општества одамна се применува. Веројатно токму тука се разоткрива причината за препораката за издавање на ова дело, кое несомнено е придонес во нашата спортска и не само спортска едукативна надградба, опфаќајќи ги сегментите на потребите, поделбите, видовите и целите во процесот на скаутингот, осврнувајќи се кон неговата дефинираност, улога и применливост.

 

Проф. Др. Стево Темелковски

Рецензија за книгата

,,Скаутинг“

од авторот Николче Т. Костовски

 

ISBN: 978-608-6932-1-6

Скаутинг, долгогодишна тема во спортските кругови, но за жал во многу мал процент вклучен во Македонскиот спорт. Секојдневно голем број млади луѓе активни во спортот, вклучени во тренажниот и натпреварувачкиот процес, ги испробуваат своите способности, притоа незаштитени и непокриени со соодветни анализи и претпоставки за нивниот систематски развој во соодветната спортска дисциплина. Спортските друштва (клубови) кај нас, во принцип делуваат неорганизирано или пак без долгорочна развојна програма, а во финалните случувања, повторно најголеми губитници се спортистите.

Следењето и анализата на тренажниот процес и натпреварувачкиот перформанс, особено кај професионалните спортисти, и неопходно кај младите категории, во голема мерка придонесува кон остварување на позитивните амбиции. Секако дека секој правилно организиран клуб, поставен на здрави нозе, со јасно дефинирана визија и разработена стратегија, повеќе од сигурно е дека ќе се стреми кон имплементирање и употреба на сите современи методи на работа, а се разбира скаутингот е една од овие методи и принципи на работа.

Скаутингот секако претставува новина во организацијата на спортските клубови во нашата држава, но пишаниот труд кој е пред Вас, како читатели отвара нови видици во организационото поставување на спортските клубови. Како читател, активен учесник во спортот и универзитетски професор, анализирајќи го пишаниот труд, го препорачувам за издавање, а на читателската публика, несебично го препорачувам од една единствена причина, а тоа е развојот на спортот во Република Македонија.

 

 

Проф. Д-р Гино Стрезовски

Skauting.png

Скаутингот како дел од спортот и воопшто скаутингот во секојдневното функционирање на индустријата и стопанството е општоприсутен и во последно време се посеопфатно применуван. Спортот е најверојатно првиот сегмент од живеењето и работењето на човекот во кој професионално се издиференцирал скаутингот, како професија и засебна дисциплина. Во суштина, менаџирањето на спортските клубови се заснива на неколку клучни елементи:[1]

* експертско ниво на познавање и знаење (разбирање) на спортот

* скаутинг

* организација

* логистика

* маркетинг

* финансии

            Очигледно и општо прифатено е дека кој и да е спорт или спортска дисциплина, мошне тешко функционира без скаутинг поткрепа. Особено развиен и функционален е скутингот во САД, каде значителен дел од буџетите на клубовите во кој и да е спорт, е наменет за непреченото и квалитетно функционирање на скаутингот. Резултатите се очигледни и повеќе од позитивни и корисни. Во европскиот спорт, скаутингот е особено застапен во фудбалот и кошарката (во ракометот, во делот на имплеметација на скаутинг најдалеку отишле Шпанија, Германија, а во поново време и Франција). Како резултат на успешната работа на скутинг агентите и фунционалната примена на сеопфатен скаутинг процес во спортските организации, манифестно е ангажирањето на спортски таленти уште во најраните години, и се поголемиот процент на нивно успешно трансформирање во врвни професинални спортисти.

            За жал во македонскиот спорт се чини дека скаутингот сеуште е непознат, или не е доволно присутен, барем не во онаа мерка во која е потребно, па неретко се случува да не е до крај јасно дали и кој е скаут, кој е менаџер и слично. Токму заради ваквата состојба во спортот во РМ е напишан и овој труд во кој на најпластичен начин е претставен функционален скутинг процес, со сите негови составни елементи, и влијанија кои може да придонесат за успешно или неуспешно функционирање на целиот процес.

Всушност ова е обид за појаснување на недореченостите во македонскиот спорт, пополнување на една од празнините и овозможување на непречена и поквалитетна спортска едукација која е основен предуслов за развој на спортот.   

                                                                       

 

[1]Костовски Н. (2011), Битола, -  ,,Спортско Менаџирање“

Skauting.png

Содржина

 

1. Вовед                                                                                                                                                                         2. Потреба    

3. Основна поделба на скаутинг процесот

4. Видови скаутинг  

5. Цел            

6. Причини кои скаутингот го прават неопходно потребен

    за успешно работење на спортските организации

7. Дефинирање на скаутингот

8. Однос скаут клиент

9. Правила на скаутинг агентот     

10.Улоги на скаутинг агентот

11.Професионализмот и етиката во скаутингот 

12.Тек на скаутинг процесот

13.Културата како фактор за користењето и практикувањето

     на скаутингот      

 14.Практичен дел – Применливост

 

Табели:

Табела 3.1 Скаутинг процес                                                                                  

Табела 12.1 Фази на скутинг процесот                                                                

Слики:

Сл. 12.1 Скаутинг пристап                                                                                      

Сл. 14.1 Годишен распоред                                                                                         

Сл. 14.2 Месечен план за тренинг                                                                                       

Сл. 14.3 Неделен план за тренинг                                                                                       

Сл. 14.4 План за тренинг/1                                                                                                    

Сл. 14.5 План за тренинг/2                                                                                                     

Сл. 14.6 Распоред на натпревари                                                                                        

Сл. 14.7 Извештај од натпревар                                                                                            

Сл. 14.8 Профил на играч                                                                                                       

Сл. 14.9 Профил на играч – физички и технички способности                                   

Сл. 14.10 Профил на играч – дефанзивни и офанзивни способности                      

Сл. 14.11 Профил на играч – анаеробен и аеробен капацитет                                   

Сл. 14.12 Профил на играч – сила                                                                                        

Сл. 14.13 Скаутинг извештај – основни податоци                                                           

Сл. 14.14 Скаутинг извештај – концепција на игра                                                         

Сл. 14.15 Скаутинг извештај – играчи                                                                                 

Сл. 14.16 Квалитети на екипата – надворешни играчи                                                  

Сл. 14.17 Квалитети на екипа – играчи во поле                                                               

Сл. 14.18 Квалитети на екипа – играчи на 6 м.                                                                

Сл. 14.19 Квалитети на екипа – комбинација на седморка                                         

Сл. 14.20 Квалитети на екипа – структура на погодоци                                                

Сл. 14.21 Скаутинг извештај – офанзивни карактеристики на екипа                         

Сл. 14.22 Скаутинг извештај – организиран напад                                                         

Сл. 14.23 Скаутинг извештај – проценка на дефанзивни карактеристики              

Сл. 14.24 Скаутинг извештај – план на игра                                                                     

Сл. 14.25 Скаутинг извештај – индивидуални карактеристики/играч                     

Сл. 14.26 СИ – индивидуални карактеристики/играч – кумулативна оцена     

Сл. 14.27 СИ – индивидуални карактеристики/2                                                           

Сл. 14.28 СИ – индивидуални карактеристики – голман                                            

Сл. 14.29 СИ – индивидуални карактеристики/голман–кумулативна оцена

Skauting.png
bottom of page