top of page

Услуги

01. Спортски консалтинг

Прибирање, систематизација и анализа на податоци

ТЕЅ (Team Evaluation Software)

Прибирање, систематизација и анализа на податоци од натпревари, првенстава и цели натпреварувачки сезони со употреба на специфичен и наменски дизајниран софтвер ТЕЅ.

100% прецизност и сеопфатност на прибирање, систематизирање и анализа на податоци.

ТЕЅ е интуитивен софтвер кој овозможува детална, логичка и працизна анализа на секој сегмент од ракометната игра. 

Директна поврзаност со огромна база на податоци преку која се обезбедуваат неограничен број на детални информации.

ТЕЅ овозможува прецизна анализа и извештаи за поединечни натпревари, тимови или поединци, за цели национални првенства, по сезона или во период дефиниран по желба на клиентот.

Сите извештаи се достапни во дигителна, видео и печатена форма. 

Повеќе од 40 извештаи за секој натпревар со конкретна анализа за секој сегмент од натпреварот.

 

Придобивки:

 • Подобрени аналитички способности на тимовите и спортските организации

 • Значително подобра достапност до потребните податоци, во секое време и на секое место

 • Намалување на цената на скаутинг и тренинг процесот

 • Непречено прибирање, систематизирање и достапност на податоци за спортските новинари...

logo v2.png
in game with statistic1.jpg

Спортски талент менаџмент

Постојаниот развој и перманентната промена на условите на функционирање на спортските организации, сакале тие или не, неминовно води кон актуелизирање на потребата од паралелно еволуирање на начинот на однесување и задоволување на потребите на сигурно најважниот дел во нивното функционирање.

Тоа е несомнено талентот со кој располагаат спортските организации. 

Содржина на консалтинг услугата:

 • Откривање, привлекување и регрутирање на квалификувани кандидати со неопходни компетенции;

 • Менаџирање и дефинирање на компетитивни плати;

 • Создавање и развивање на можности;

 • Менаџирање на изведба;

 • Програми за задржување;

 • Промоција и транзиционирање...

Скаутинг

Правилно разбраниот и имплементиран скаутинг, конкретно ставен во функција, ќе овозможи правилна организираност, конкурентска предност, можност за создавање на повисока организациска култура и речиси идеална основа за успешно функционирање на талент менаџментот, што во суштина ќе го овозможи успешното и непречено функционирање на спортската организација. 

Скаутингот е многу повеќе корисен отколку што е неопходен.

Придобивки:

 • Намалување на трошоци;

 • Мотивација;

 • Креирање на сопствена база на податоци;

 • Скратување на времето на реакција;

 • Побрзо и поефикасно справување со промени;

 • Вистинска конкурентска предност;

 • Анализа и евалуација на перформанс...

 25 години акумулирано искуство

Спортски консалтинг и финансиско менаџирање на спортисти

 • Менаџирање на готовина

 • Инвестициски менаџмент

 • Менаџирање на ризик

 • Финансиско планирање

 • Планирање и контрола на недвижнини...

bottom of page