© 2019 by ASK Feniks AMS

Ignjat Atanasovski 17 - Vero 4, lokal 3, 7000 Bitola, Macedonia

 • ASK Feniks AMS - Twitter
 • Feniks AMS-LinkedIn
 • Feniks AMS - Facebook

Услуги

01. Спортски консалтинг

Спортски талент менаџмент

Постојаниот развој и перманентната промена на условите на функционирање на спортските организации, сакале тие или не, неминовно води кон актуелизирање на потребата од паралелно еволуирање на начинот на однесување и задоволување на потребите на сигурно најважниот дел во нивното функционирање.

Тоа е несомнено талентот со кој располагаат спортските организации. 

Содржина на консалтинг услугата:

 • Откривање, привлекување и регрутирање на квалификувани кандидати со неопходни компетенции;

 • Менаџирање и дефинирање на компетитивни плати;

 • Создавање и развивање на можности;

 • Менаџирање на изведба;

 • Програми за задржување;

 • Промоција и транзиционирање...

Скаутинг

Правилно разбраниот и имплементиран скаутинг, конкретно ставен во функција, ќе овозможи правилна организираност, конкурентска предност, можност за создавање на повисока организациска култура и речиси идеална основа за успешно функционирање на талент менаџментот, што во суштина ќе го овозможи успешното и непречено функционирање на спортската организација. 

Скаутингот е многу повеќе корисен отколку што е неопходен.

Придобивки:

 • Намалување на трошоци;

 • Мотивација;

 • Креирање на сопствена база на податоци;

 • Скратување на времето на реакција;

 • Побрзо и поефикасно справување со промени;

 • Вистинска конкурентска предност;

 • Анализа и евалуација на перформанс...

  21 година акумулирано искуство

Спортски консалтинг и финансиско менаџирање на спортисти

 • Менаџирање на готовина

 • Инвестициски менаџмент

 • Менаџирање на ризик

 • Финансиско планирање

 • Планирање и контрола на недвижнини...